લખપત તાલુકાના અરજદારોએ ફટાકડા વેચાણ માટે હંગામી લાયસન્સજ મેળવી લેવા

0
12

આગામી દિવાળીના પર્વ દરમિયાન લખપત તાલુકાના અરજદારોને ફટાકડા વેચાણ માટે હંગામી લાયસન્‍સ આપવાના રહે છે. આ માટે જેઓ હંગામી લાયસન્‍સ મેળવવા માંગતા હોય તેઓએ લખપત મામલતદારશ્રીની કચેરીમાંથી નિયત અરજી ફોર્મ મેળવી નિયત લાયસન્‍સ ફી ના ચલણ સાથે અરજી સબંધિત મામલતદાર કચેરીએ આ અખબારી યાદી પ્રસિધ્ધ થયાના દિન-૭ માં ઉપરોકત કચેરીએ સમય દરમ્‍યાન જમા કરાવવાની રહેશે. ત્‍યારબાદ આવેલ અરજીઓ ધ્‍યાને લેવામાં આવશે નહીં તેવું એકઝીકયુટીવ મેજીસ્ટ્રેટ, લખપત-મુ.દયાપર દ્વારા જણાવાયું છે.