રાજકોટમાં લાંબા સમયથી ભાડુ નહીં ચૂકવતા ૪૧ દુકાનધારકોને ખાલી કરવા નોટિસ

(જી.એન.એસ.)રાજકોટ,રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરમાં જુદા જુદા સ્થળોએ ૨૧ શોપીંગ સેન્ટરની ૩૮૫ દુકાનો લાંબાગાળા માટે લીઝથી આપવામાં આવેલ છે. ૪ શોપીંગ સેન્ટરના ૪૧ દુકાન ધારકો દ્વારા લાંબા સમયથી રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં લીઝ ચાર્જ (ભાડુ) ભરપાઈ કરવામાં આવેલ ન હોય, અગાઉ એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા વખતો-વખત નોટીસ આપવામાં આવેલ હતી.આમ છતા સદરહુ ૪૧ દુકાનધારકો દ્વારા રૂ.૧૧૪ લાખ જેટલી ભાડા+વ્યાજની રકમ ભરપાઈ કરવામાં આવેલ ન હોય, સદરહુ ૪૧ દુકાનો ધારકોને દિન-૩૦માં દુકાન ખાલી કરી આપવા આખરી નોટીસ ઈસ્યુ કરવામાં આવેલ છે.આ નોટિસ શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં આવેલા શોપીંગ સેન્ટર જેવા કે ગુમાનસિંહજી શોપીંગ સેન્ટર-જ્યુબીલી માર્કેટ સામે,જ્યુબીલી શોપીંગ સેન્ટર,લોટરી બજાર ,ગેલેક્સી સિનેમા સામેનું શોપીંગ સેન્ટર,ત્રિકોણબાગ પાસેનું શોપીંગ સેન્ટરને મળી કુલ ૪૧ દુકાન ધારકોને પાઠવવામાં આવી છે.