માહિતી નિયામકની કચેરીની વિવિધ સંવર્ગની ભરતી માટેની પ્રિલિમિનરી પરીક્ષા મોકૂફ

0
35

કોવિડ-૧૯ના વધી રહેલા સંક્રમણની પરિસ્થિતિને ધ્યાને લઇ અન્ય સૂચના પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી પરીક્ષાઓ મોકૂફ રાખવા નિર્ણય

માહિતી નિયામક કચેરી હસ્તકની નાયબ માહિતી નિયામક (વર્ગ-1), સહાયક માહિતી નિયામક (વર્ગ-2)
તથા સિનિયર સબ-એડિટર(વર્ગ-3) તથા માહિતી મદદનીશ (વર્ગ-3)- એમ વિવિધ સંવર્ગની ભરતી સંબંધિત
ઓજસ પર પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલી જાહેરાતો અનુક્રમે 2/20-21 અને 1/20-21, તા.22/01/2021ના રોજ
બહાર પાડવામાં આવી હતી.ઉક્ત વિવિધ સંવર્ગ માટેની પ્રિલિમિનરી પરીક્ષા તા.10 એપ્રિલ, 2021ના રોજ
યોજાનાર હતી પરંતુ કોવિડ-19ના વધી રહેલા સંક્રમણની પરિસ્થિતિને ધ્યાને લેતા સાવચેતીના ભાગરૂપે આ
પ્રિલિમિનરી પરીક્ષાઓ અન્ય સૂચના પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી મોકૂફ રાખવામાં આવે છે.આ પરીક્ષાની નવી તારીખ
અંગેની વિગતો માટે ઓજસ તથા માહિતી ખાતાની વેબસાઈટ www.gujaratinformation.gujarat.gov.in જોતા
રહેવાની ઉમેદવારોને અનુરોધ કરવામાં આવે છે.