નોખાણીયા પોલીસ ફાયરીંગ બટ પર હથિયારી લોકરક્ષક તાલીમાર્થીઓની ફાયરીંગ પ્રેકટિશ યોજાશે

ભુજ પાસે રૂદ્રમાતા નજીક આવેલ નોખાણીયા પોલીસ ફિલ્ડ ફાયરીંગ બટ ઉપર તા.૨૫મી એપ્રિલ-૨૦૨૧ સુધી પશ્ચિમ કચ્છ જિલ્લાના હથિયારી લોકરક્ષક તાલીમાર્થીઓની તાલીમ ફાયરીંગ પ્રેકટિસ યોજાનાર છે. જેથી આ ફાયરીંગ રેંજમાં કોઇપણ વ્યકિતઓએ પ્રવેશવું નહીં અથવા ઢોરોને પ્રવેશવા દેવા નહીં. તેમ છતાં કોઇપણ વ્યકિત ઉપરોકત ફાયરીંગ રેંજમાં પ્રવેશશે તો તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. તેમજ તે વ્યકિતને કે ઢોરોને કોઇ નુકશાન થશે તો તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી જે તે વ્યકિતની રહેશે તેવું અધિક જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ, કચ્છ-ભુજ દ્વારા જણાવાયું છે.