કચ્છના તમામ જન સેવા અને ઈ-ધરા કેન્દ્ર રાબેતા મુજબ શરૂ

કચ્છ જિલ્લામાં કોરોના સંક્રમણની પરિસ્થિતિમાં  સુધારો થતો હોઈ તેમજ દૈનિક કોરોના કોવિડ-19ના કેસોમાં થઈ રહેલા ઘટાડાને અનુલક્ષીને કચ્છ જિલ્લામાં તમામ મામલતદાર કચેરીઓમાં આવેલા જનસેવા કેન્દ્રો અને ઈ-ધરા કેન્દ્રની અરજદારશ્રીઓની લગતી કામગીરી ૩૧મી મે-૨૦૨૧થી રાબેતા મુજબ શરૂ કરવામાં આવ્યાં છે તેવું કલેકટરશ્રી પ્રવિણા ડી.કે દ્વારા જણાવાયું છે.