ગાંધીધામ શહેરમાં ફટાકડા વેચાણ માટે હંગામી લાયસન્સડ મેળવી લેવા

0
54

આગામી દિવાળીના પર્વ દરમ્‍યાન ગાંધીધામ શહેરમાં અને શહેરની બહાર ખુલ્લા મેદાનમાં ફટાકડા માટે હંગામી લાયસન્‍સ આપવાના રહે છે. આ માટે જેઓ હંગામી લાયસન્‍સ મેળવવા માંગતા હોય તેઓએ મામલતદાર કચેરી-ગાંધીધામમાંથી નિયત અરજી ફોર્મ મેળવી નિયત લાયસન્‍સ ફી ના ચલણ સાથે અરજી મામલતદાર કચેરીએ આગામી તા.૧૩મી ઓકટો-૨૦૨૨ સુધીમાં કચેરી સમય દરમ્‍યાન જમા કરાવવાની રહેશે. ત્‍યારબાદ આવેલ અરજીઓ ધ્‍યાને લેવામાં આવશે નહીં તેવું મામલતદારશ્રી, ગાંધીધામ-કચ્છ દ્વારા જણાવાયું છે.

અંજાર શહેરમાં ફટાકડા વેચાણ માટે હંગામી લાયસન્‍સ મેળવી લેવા

આગામી દિવાળીના પર્વ દરમ્‍યાન અંજાર શહેરમાં અને શહેરની બહાર ખુલ્લા મેદાનમાં ફટાકડા માટે હંગામી લાયસન્‍સ આપવાના રહે છે. આ માટે જેઓ હંગામી લાયસન્‍સ મેળવવા માંગતા હોય તેઓએ મામલતદાર કચેરી-અંજારમાંથી નિયત અરજી ફોર્મ મેળવી નિયત લાયસન્‍સ ફી ના ચલણ સાથે અરજી મામલતદાર કચેરીએ આગામી તા.૧૩મી ઓકટો-૨૦૨૨ સુધીમાં કચેરી સમય દરમ્‍યાન જમા કરાવવાની રહેશે. ત્‍યારબાદ આવેલ અરજીઓ ધ્‍યાને લેવામાં આવશે નહીં તેવું મામલતદારશ્રી અંજાર-કચ્છ દ્વારા જણાવાયું છે.