વિધાનસભા સામાન્ય ચુંટણી-૨૦૨૨ માટે ખાસ કાર્યપાલક મેજીસ્ટ્રેટ નિમાયા

0
58

આગામી વિધાનસભા સામાન્ય ચુંટણી-૨૦૨૨ની તારીખો જાહેર કરાઇ છે. જે  મતદાન તા.૧/૧૨/૨૦૨૨ના અને મત ગણતરી તા.૮/૧૨/૨૦૨૨ના રોજ હાથ ધરવામાં આવનાર છે.

રાજય વિધાનસભાની ચૂંટણી જાહેર થતાં જાહેરનામાંની તારીખથી મેજીસ્ટ્રીયલ પાવર ન ધરાવતાં હોય તેવા ચૂંટણી અધિકારીઓ, મદદનીશ ચૂંટણી અધિકારીઓ, ઝોનલ ઓફીસરશ્રીઓ, વિવિધ કામગીરી વિવિધ કામગીરી માટે નિયુકત નોડલ ઓફિસરશ્રીઓ, ફલાઈંગ સ્કવોડ તથા સ્ટેટીક સર્વેલન્સ ટીમના વડાઓને તેઓને જે વિસ્તાર માટે નિમણુંક કરવામાં આવી હોય તે વિસ્તાર માટે કલમ-૪૪ માટે Arrest by Magistrate, કલમ-૧૦૩- To direct search in his presance, કલમ-૧૦૪- Power to impound any documents and things, કલમ-૧૨૯- Dispersal of assembly by use of civil force, અને કલમ-૧૪૪-To issue temporary orders in Gujarat cases of nuisance of apprehended Danger તા.૧૨/૧૧/૨૦૨૦ સુધીના આ અધિનિયમની કલમ-૧૯૭૩ની કલમ-૨૧ મુજબ ખાસ કાર્યપાલક મેજીસ્ટ્રેટના અધિકારો અપાયા છે તેવું જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી દિલીપ રાણા દ્વારા જણાવાયું છે.