આર.ટી.ઓ. કચેરીમાં કેશ શાખા દ્વારા સવારે ૧૦.૩૦ થી બપોરે ૨.૩૦ વાગ્યા સુધી કેશ સ્વીકારવાની કામગીરી જારી રહેશે

0
27
image description

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, ભુજ ખાતે આગામી તા.૩જી ઓકટો.૨૦૨૨થી કચેરીની કેશ શાખામાં કેશ સ્વીકારવાની કામગીરી સવારે ૧૦.૩૦ થી બપોરે ૨.૩૦ વાગ્યા સુધીનો રહેશે. જેની જિલ્લાની મોટરીંગ પબ્લીકે નોંધ લેવા પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારી, ભુજ-કચ્છ દ્વારા જણાવાયું છે.