ગુજરાત વિધાનસભા સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૨૨ નું મતદાન તા. ૦૧/૧૨/૨૦૨૨ (પ્રથમ ચરણ) તથા તા. ૦૫/૧૨/૨૦૨૨ (દ્વિતીય ચરણ) રોજ યોજાનાર છે.

0
31

ગુજરાતવિધાનસભા સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૨૨ નું મતદાન તા. ૦૧/૧૨/૨૦૨૨ (પ્રથમ ચરણ) તથા તા. ૦૫/૧૨/૨૦૨૨ (દ્વિતીય ચરણ) રોજ યોજાનાર છે. તા. ૦૩/૧૧/૨૨થી આદર્શ આચાર સંહિતા(Model Code of Conduct) અમલમાં આવતા ચૂંટણી પ્રક્રિયા મુક્ત અને ન્યાયી વાતાવરણમાં યોજાયા તે હેતુસર કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા અંગે નીચે મુજબની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે

ગુજરાત નશાબંધી અધિનિયમ,૧૯૪૯ અન્વયે રાજયમાં તા.૦૩/૧૧/૨૦૨૨ થી તા.૧૮/૧૧/૨૦૨૨સુધી કુલ૨૧,૭૦૪ કેસો કરવામાં આવેલ છે જેમાં ૧૭,૭૮૯ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે. ઉપરોક્ત કેસોમાં ૧૭,૮૮,૦૭૦ રૂ. નો દેશી દારૂ ૯,૦૪,૪૮.૦૫૩ રૂ. નો ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂ (IMFL) તથા ૧૩,૪૪,૯૮,૩૦૪ રૂ. અન્ય ચીજ-વસ્તુઓ સાથે કુલ રૂપિયા ૨૨,૬૭,૩૪,૪૨૭/- નો મુદ્દામાલ પકડવામાં આવેલ છે. 
રાજ્યમાંCriminal Procedure Code, 1973હેઠળ ૧,૮૬,૮૫૦ કેસો,Gujarat Prohibition Act, 1949હેઠળ ૧૮,૭૬૩ કેસો,Gujarat Police Act, 1951હેઠળ ૬૧કેસો તથાPASA Act, 1985હેઠળ ૧૭૮ કેસો એમ વિવિધ કલમો હેઠળ કુલ૨,૦૫,૮૫૨અટકાયતી પગલાંઅંગેની કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.
રાજ્યમાં કુલ ૫૫,૬૪૦પરવાના ધરાવતા હથિયાર ધારકો પાસેથી ૫૪,૩૭૩ (૯૭.૭%)હથિયારો જમા લેવામાં આવેલ છે તથા અન્ય બાકીના હથિયારો જમા લેવાની કામગીરી હાલમાં ચાલુ છે. 
રાજ્યમાંThe Arms Act, 1959 હેઠળ ૫૧ગેરકાયદેસર હથિયાર તથા ૨૭૪ ગેરકાયદેસર દારૂગોળા જમા કરવામાં આવેલ છે. 
રાજ્યમાંNDPS Act, 1985 હેઠળ કુલ ૨૯ કેસો નોંધી,કુલ ૬૧,૫૭,૦૫,૧૮૪/- નો ૮૧૭.૯૬૭૯ કિ.ગ્રા.નો NDPS પદાર્થ પકડવામાં આવેલ છે. 
રાજ્યમાં હાલ ૧૪૦ આંતરરાજ્ય ચેક પોસ્ટ,૫૪૬Static Surveillance Teams તથા ૫૪૬Flying Squads કાર્યરત છે. Static Surveillance Teamsદ્વારા 55,470/- રૂ. નો IMFL,78,00,000/- રૂ. ના ઘરેણાં તથા 10,64,700/- રૂ. ની અન્ય ચીજ વસ્તુઓ સાથે કુલ રૂ. 89,20,170/- નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરેલ છે.Flying Squads દ્વારા 1,450/-રૂ. નો IMFL,48,34,440/- રોકડ રૂપિયા (Cash) તથા 7,58,000/- રૂ. ની અન્ય ચીજ વસ્તુઓ સાથે કુલ રૂ. 55,93,890/- નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરેલ છે.Local Police દ્વારા 2,02,42,940/- રોકડ રૂપિયા (Cash), 2,30,23,565/- રૂ. ના ઘરેણાં,61,57,05,184/- રૂ. ના NDPS પદાર્થો તથા 47,70,424/- રૂ. ની અન્ય ચીજ વસ્તુઓ સાથે કુલ રૂ. 66,37,42,113/- નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવેલ છે.