ભુજ સીમ, જદુરા માધાપર નજીક મિલ્ટરી બટ ઉપર ફાયરીંગ પ્રેકટીસ

0
44

ભુજ પાસેના ભુજ સીમ, જદુરા, માધાપર નજીક આવેલ મિલ્ટરી બટ પર તા.૫/૧૧/૨૦૨૨ સુધી ૪૫ વાયુ રક્ષા રેજીમેન્ટ તથા ૯૯૬ વાયુ રક્ષા રેજીમેન્ટ હેઠળના ફરજ બજાવતાં તમામ અધિ./કર્મ.શ્રીઓની સ્મોલ આર્મ્સ ફાયરીંગ પ્રેકટીસ યોજવામાં આવનાર છે. જેથી આ ફાયરીંગ રેંજમાં કોઇપણ વ્યકિતઓએ પ્રવેશવું નહીં અથવા ઢોરોને પ્રવેશવા દેવા નહીં.તેમ છતાં કોઇપણ વ્યકિત ઉપરોકત ફાયરીંગ રેંજમાં પ્રવેશશે તો તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. તેમજ તે વ્યકિતને કે ઢોરોને કોઇ નુકશાન થશે તો તેની પૂર્ણ જવાબદારી જે તે વ્યકિતની રહેશે તેવું શ્રી મિતેશ પંડયા અધિક જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ, કચ્છ-ભુજ દ્વારા જણાવાયું છે.