જિલ્લા/મધ્યસ્થ/તાલુકા સેવાસદનના પરિસરની ૧૦૦ મીટરની ત્રિજયામાં ધરણા, પ્રતિક ધરણા, ભૂખ હડતાલ કે ઉપવાસ ઉપર બેસવા મનાઈ

0
31

જિલ્લાઠના જાહેર સ્થ્ળોએ વગર પરવાનગીએ ધરણા, રેલી, સરઘસ, દેખાવો જેવા કાર્યક્રમોમાં ચાર કે તેથી વધુ માણસો એકઠા ન થાય, સુલેહ શાંતિનો ભંગ ન થાય, જિલ્લા્/તાલુકા સેવાસદને પોતાના કામ અર્થે આવતા નાગરિકોને કોઇ અગવડતા ન પડે તથા કાયદો અને વ્યાવસ્થાલની પરિસ્થિ તિ જળવાઇ રહે તે હેતુસર અનુસૂચિમાં જણાવ્યાે મુજબ જિલ્લાર સેવાસદન, ભુજ તથા મધ્યથસ્થ સેવાસદન, ભુજ, અંજાર, ભચાઉ, મુન્દ્રા , નખત્રાણા, અબડાસા, નલિયા, દયાપર, મુન્દ્રા , માંડવી, ગાંધીધામ, અને રાપર તાલુકા સેવાસદનની બહાર કે અંદર જિલ્લાન/મધ્યમસ્થ‍/તાલુકા સેવાસદનના પરિસરની ૧૦૦ મીટરની ત્રિજયાના વિસ્તા રમાં કોઇ મંડળી બનાવી ધરણા, પ્રતિક ધરણા, ભૂખ હડતાલ પર બેસવા કે ઉપવાસ ઉપર બેસવા મનાઇ ફરમાવવામાં આવે છે.
કચ્છ-ભુજ અધિક જિલ્લાય મેજીસ્ટ્રે ટશ્રી મિતેશ પંડયા દ્વારા આ જાહેરનામા અન્વીયેનો અમલ તા.૨૬/૧૦/૨૦૨૨ સુધીની મુદત માટેનો રહેશે. તેમજ અનધિકૃત રીતે કોઇપણ વ્ય કિતએ/વ્યયકિતઓને એકી સાથે કોઇપણ જગ્યાનએ ભેગા થઇને કોઇ મંડળી બનાવી ધરણા, પ્રતિક ધરણા, ભૂખ હડતાલ પર બેસવા, ઉપવાસ કે આમરણાંત ઉપવાસ પર બેસવા માટે મનાઇ ફરમાવી છે.
આ જાહેરનામા અન્વ યે ફરજ પર સરકારી નોકરી અથવા રોજગારમાં હોય તે વ્યાકિતઓને, ફરજ પર હોય તેવી ગૃહરક્ષકદળની વ્યોકિતઓને, લગ્ન ના વરઘોડા તથા સ્માશાનયાત્રાને, અત્રેથી, સક્ષમ અધિકારી તરફથી આપવામાં આવેલ ખાસ કિસ્સાા તરીકે પરવાનગીને, સરકારશ્રી દ્વારા આયોજિત કાર્યક્રમો કે અભિયાનને લાગુ પડશે નહીં.
આ જાહેરનામાનો ભંગ કે ઉલ્લં્ઘન કરનારને અધિનિયમની કલમ-૧૩૫ની હેઠળ શિક્ષાને પાત્ર ઠરશે.