જદુરા, માધાપર નજીક આવેલ મિલ્ટરી ફિલ્ડ બટ ફાયરીંગ પ્રેકટીશ યોજાશે

0
36

ભુજ પાસેના ભુજ સીમ, જદુરા, માધાપર નજીક આવેલ મિલ્ટરી ફિલ્ડ ફાયરીંગ બટ ઉપર આજ તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૨ના બી.એસ.એફ. આર્ટીલરી રેજીમેન્ટના તાબા હેઠળના ફરજ બજાવતાં અધિ./કર્મ.શ્રીઓની સ્મોલ આર્મ્સ ફાયરીંગ પ્રેકટીશ યોજાશે. જેથી આ ફાયરીંગ રેંજમાં કોઇપણ વ્યકિતઓએ પ્રવેશવું નહીં અથવા ઢોરોને પ્રવેશવા દેવા નહીં. તેમ છતાં કોઇપણ વ્યકિત ઉપરોકત ફાયરીંગ રેંજમાં પ્રવેશશે તો તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. તેમજ તે વ્યકિતને કે ઢોરોને કોઇ નુકશાન થશે તો તેની પૂર્ણ જવાબદારી જે તે વ્યકિતની રહેશે તેવું અધિક જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી, કચ્છ-ભુજ દ્વારા જણાવાયું છે.