કોરોનાકાળ બાદ કચ્છના છાત્રોનું રેન્ડમ સર્વે દ્વારા મેળવાશે તાગ

0
26

કોરોનાકાળ બાદ કચ્છના છાત્રોનું રેન્ડમ સર્વે દ્વારા મેળવાશે તાગ

ભુજ : કચ્છના ધો. ૪, ૬ અને ૭ના વિદ્યાર્થીઓનો ગુજરાત એચિવમેન્ટ સર્વે હાથ ધરવામાં આવશે. જીસીઈઆરટી દ્વારા સર્વે માટેની જાહેરાત કરાઈ છે, પરંતુ તારીખ હવે પછી જાહેર કરવામાં આવશે. આ સર્વેમાં તાલુકા દીઠ ૩૦ શાળાઓની પસંદગી કરવામાં આવી છે. સર્વે માટે શાળાઓની રેન્ડમ સેમ્પલીંગ દ્વારા પસંદગી કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળે છે. સર્વેમાં વિદ્યાર્થીઓને પ્રશ્નપત્ર આપી પરીક્ષા લેવાશે અને તેના આધારે લર્ન્િંાગ આઉટકમ (શીખવવાનું પરિણામ) મેળવવામાં આવશે. કોરોનાકાળ બાદ કચ્છના વિદ્યાર્થીઓનું શિક્ષણ સ્તર સહિતની કચાસનો તાગ મેળવવા માટે શિક્ષણ તંત્રે કમર કસી છે.

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષમાં રાજયના તમામ જિલ્લાઓમાં ધો. ૪, ૬ અને ૭ ની પસંદ કરેલી શાળાઓમાં ગુજરાત એચિવમેન્ટ સર્વે – ૪ હાથ ધરવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સર્વે અંગે જીસીઈઆરટી દ્વારા હજુ તારીખ નક્કી કરવામાં આવી નથી. પરંતુ તારીખ નક્કી થયા બાદ આ અંગે સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવશે. આ સર્વે માટે જિલ્લાવાર અને ધોરણવાર તાલુકા દીઠ ૧૦ શાળાઓની પસંદગી કરવામાં આવે છે. જેથી દરેક જિલ્લામાં ત્રણેય ધોરણની મળીને તાલુકા દીઠ ૩૦ શાળાઓની સર્વે માટે પસંદગી કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળે છે. જીસીઈઆરટી દ્વારા સર્વે માટે પસંદ કરેલી શાળાઓની યાદી પણ તૈયાર કરી દીધી છે અને તે યાદી દરેક જિલ્લાઓને મોકલી આપવામાં આવી છે. આ યાદીની જિલ્લા લેવલે ચકાસણી કરી તેમાં ધોરણ અને માધ્યમ બદલાઈ ન જાય તેની ખાસ તકેદારી સાથે માહિતીની ચકાસણી કરવા માટે સુચના અપાઈ છે. આ સર્વે માટે શાળાઓની રેન્ડમ સેમ્પલીંગથી પસંદગી કરવામાં આવી છે, જેથી એક જ શાળાના એક કરતા વધુ ધોરણ પણ પસંદ થયા હોય તેવું શકય બનશે. આમ છતાં આ સ્કુલનો સર્વે કરવાનો રહેશે. જીસીઈઆરટી દ્વારા ર૦૧૮-૧૯ માં ફેબ્રુઆરી માસમાં ગુજરાત એચિવમેન્ટ સર્વે – ૧ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓની કસોટી લેવામાં આવી હતી, ત્યાર બાદ વિદ્યાર્થીઓના પરિણામના આધારે સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો.

અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુજરાત એચિવમેન્ટ સર્વેની જેમ જ નેશનલ એચિવમેન્ટ સર્વે પણ યોજાય છે, જે રાષ્ટ્રીય સ્તરે કરવામાં આવશે. આ સર્વે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા દર ત્રણ વર્ષે કરવામાં આવે છે. આ સર્વે કેન્દ્ર અને રાજય સરકારની શાળાઓ, ગ્રાન્ટેડ શાળાઓ અને ખાનગી શાળાઓમાં હાથ ધરવામાં આવે છે. દર ત્રણ વર્ષે યોજાતા આ સર્વેમાં ધો. ૩, , ૮ અને ૧૦ ના વિદ્યાર્થીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. આ સર્વે રર ભાષાઓમાં કરવામાં આવે છે.