મોટરીંગ અને પબ્લિક માલિકો માટે નવેમ્બર માસનો ફિટનેસ રીન્યુ કેમ્પ યોજાશે

0
40

જિલ્લાની મોટરીંગ અને પબ્લિક માલિકો માટે નવેમ્બર-૨૦૨૨ માસનો વાહનોનો ફિટનેસ રીન્યુ કરાવવા અંગેના કેમ્પોમાં મુન્દ્રા/ભચાઉ માટે તા.૮/૧૧/૨૦૨૨, માંડવી-રાપર માટે તા.૧૫/૧૧/૨૦૨૨, દયાપર માટે તા.૨૨/૧૧/૨૦૨૨ અને નખત્રાણા માટે તા.૨૯/૧૧/૨૦૨૨ના યોજવામાં આવશે. આ કેમ્પના સ્થળે સવારે ૧૦ થી સાંજના ૪ વાગ્યા સુધી તમામ પ્રકારના વાહનોનું ફિટનેસ રીન્યુ કરી આપવાની કામગીરી કરી આપવામાં આવશે તેમજ ભુજ કચેરીએ અને ગાંધીધામ કચેરીએ પણ આ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે તેવું પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારી, ભુજ-કચ્છ દ્વારા જણાવાયું છે.