મતદાન પુરું થતાના ૪૮ કલાક પૂર્વે અને મતગણતરીના દિવસને “ડ્રાય ડે” જાહેર કરાયા

0
102

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી-૨૦૨૨ દરમ્યાન મતદાન મુકત અને ન્યાયિક વાતાવરણમાં થાય તે હેતુથી દારૂ અને નશાકારક ચીજોના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મુકવામાં આવેલ છે. તે હેતુથી મુંબઇ નશાબંધી અધિનિયમ-૧૯૪૯ની કલમ-૧૪૨ તળે મળેલ સતાની રૂએ તા.૦૧/૧૨/૨૦૨૨ના રોજ મતદાન પુરું થતા સમયગાળા પહેલા ૪૮ કલાકના સમયગાળામાં એટલે કે તા.૨૯/૧૧/૨૦૨૨ના સાંજના ૫ વાગ્યા થી તા.૦૧/૧૨/૨૦૨૨ના સાંજના ૫ વાગ્યા સુધી ડ્રાય ડે જાહેર કરવામાં આવેલ છે.

મતગણતરીનો દિવસ એટલે કે તા.૦૮/૧૨/૨૦૨૨ (આખો દિવસ) ઉપર જણાવેલ તારીખોએ કચ્છ જિલ્લાની દારૂના વેચાણ માટેની (એફ.એલ.-૧ અને એફ.એલ.-૨) દુકાનો તથા નશાકારક વેચાણના પરવાના હેઠળની તમામ દુકાનો બંધ રાખવા કચ્છ-ભુજ જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી દિલીપ રાણા દ્વારા હુકમ કરવામાં આવેલ છે.