૦૨-માંડવી વિધાનસભા સામાન્ય ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી પત્રો ભરી શકાશે

0
61

વિધાનસભા સામાન્ય ચૂંટણી તા.૦૧/૧૨/૨૦૨૨ ના રોજ યોજાનાર છે. આ અનુસંધાને ર-માંડવી વિધાનસભા મતદાર વિભાગના ઉમેદવારી પત્રો તા.૦૫/૧૧/૨૦૨૨ થી તા.૧૪/૧૧/૨૦૨૨ સુધી કામકાજના દિવસો દરમ્યાન સવારના ૧૧:૦૦ કલાકથી બપોરના ૧૫:૦૦ કલાક દરમ્યાન ચુંટણી અધિકારી, ર-માંડવી વિધાનસભા મતદાર વિભાગ અને પ્રાંત અધિકારી, મુંદરાને, તેમની પ્રાંત કચેરી, પ્રથમ માળે, પ્રાંત કચેરી, જુના બંદર રોડ, મરીન પોલીસ સ્ટેશનની બાજુમાં, મુંદરા-કચ્છ ખાતે અથવા મદદનીશ ચૂંટણી અધિકારી ૦૨-માંડવી વિધાનસભા મતદાર વિભાગ અને મામલતદારશ્રી મુંદરા દ્વારા પ્રાંત કચેરી, પ્રથમ માળે, પ્રાંત કચેરી, જુના બંદર રોડ, મરીન પોલીસ સ્ટેશનની બાજુમાં, મુંદરા-કચ્છ ખાતે સ્વીકારવામાં આવશે. ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી તા.૧૫/૧૧/૨૦૨૨ (મંગળવાર) ના રોજ ૧૧-૦૦ વાગ્યે પ્રાંત કચેરી, પ્રથમ માળે, જુના બંદર રોડ, મરીન પોલીસ સ્ટેશનની બાજુમાં, મુંદરા-કચ્છ ખાતે હાથ ધરવામાં આવશે. ઉમેદવારી પત્રો તા.૧૭/૧૧/૨૦૨૨ (ગુરૂવાર) ના રોજ બપોરનાં ૩-૦૦ વાગ્યા સુધી પાછા ખેંચી શકાશે. જરૂરીયાત ઉપસ્થિત થયે મતદાન તા.૦૧/૧૧/૨૦૨૨ ના રોજ સવારના ૮-૦૦ કલાક થી સાંજના ૫-૦૦ કલાક દરમ્યાન કરાવવામાં આવશે. તેવું ચેતન મિસણ, ચૂંટણી અધિકારી, ૦૨-માંડવી વિધાનસભા મતદાર વિભાગ અને પ્રાંત અધિકારી, મુંદરા દ્વારા અખબારીયાદીમાં જણાવેલ છે.