સમગ્ર કચ્છમાં રીમોટ કંટ્રોલથી ચલાવતા ડ્રોન, કવાડ કોપ્ટર, પાવર્ડ એરક્રાફટ વગેરે ચલાવવા મનાઇ ફરમાવાઇ

કચ્છ જિલ્લો જમીન અને દરિયાઇ જળ સીમાથી પાકિસ્તાન સાથે જોડાયેલ હોઇ તેમજ હાલના સંજોગો જોતા આંતકવાદી સંગઠ્ઠનો ભારત રાષ્ટ્રમાં પોતાનું નેટવર્ક ફેલાવી રહયાના ઈનપુટો અવાર-નવાર પ્રાપ્ત થતા હોય છે. કચ્છ જિલ્લાના વિસ્તારમાં આવેલ વાઇટલ ઈન્સ્ટોલેશન, આર્મી કેન્ટોનમેન્ટ, વી.વી.આઇ.પી./વી.આઇ.પી. રહેઠાણ તેમજ કચેરીઓ, અગત્યની સરકારી કચેરીઓ વગેરે જગ્યાની સુરક્ષા કરવાની જવાબદારી પોલીસની છે તેમજ કચ્છ જિલ્લામાં વસતા લોકોને શારીરિક હિંસા પહોંચાડી શકવાની શકયતા તેમજ જિલ્લાની તેમજ રાજયની સલામતી જોખમમાં મૂકાય તે શકયતા નકારી શકાય નહીં. કચ્છ જિલ્લામાં દેશ વિરોધી સંગઠ્ઠનો, આતંકવાદીઓ અને ભાંગ ફોડીયા તત્વો માનવ રહિત રીમોટ સંચાલિત વિમાન જેવા સાધનો અથવા માનવ સંચાલિત નાની સાઈઝના વિમાન જેવા સંશાધનો અથવા એરોસ્પાર્ટસમાં વપરાતા ઉપકરણો (SUB-CONVENTIONAL AERIAL PLATFORM) ના ગેરલાભ લઇ કચ્છ જિલ્લાની સુરક્ષાને હાની પહોંચાડવાની શકયતા નકારી શકાય નહીં. આ પ્રકારના સાધનોથી જિલ્લામાં આતંક ફેલાવી, સુલેહ શાંતિ જોખમાય તેમજ લોકોના જાનમાલને નુકશાન કરે તેવી શકયતા રહેલી છે. જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી પ્રવીણા ડી.કે. દ્વારા ગુજરાત અધિનિયમ ૧૯૫૧ની કલમ ૩૭(૧) અન્વયે તેમને મળેલ અધિકારની રૂએ કચ્છ જિલ્લાના વિસ્તારમાં રીમોટ કન્ટ્રોલથી ચલાવવામાં આવતા ડ્રોન (DRONE), કવાડ કોપ્ટર (QUAD COPTER), પાવર્ડ એરક્રાફટ (POWERED AIRCRAFT), તેમજ માનવ સંચાલિત સંચાલિત માઇક્રો લાઇટ એરક્રાફટ (MICRO LIGHT AIRCRAFT), હેંગ ગ્લાઇડર/પેરાગ્લાઇડર (HANG GLIDER/PARA GLIDER), પેરા મોટર (PARA MOTOR) તેમજ હોટ એર બલુન્સ (HOT AIR BALOONS) તથા પેરા જમ્પીંગ (PARA JUMPING) ચલાવવાની મનાઇ ફરમાવેલ છે. આ જાહેરનામા અન્વયે સરકારી વિભાગો, પોલીસ વિભાગ અને સુરક્ષાબળોના ઉપરોકત સંશાધનોને આ જાહેરનામામાંથી મૂકિત આપવામાં આવી છે અને આ હુકમ તા.૨૧/૦૪/૨૦૨૧ થી તા.૧૯/૬/૨૦૨૧ સુધી અમલ કરવાનો રહેશે.