યુવાનો બુદ્ધિ કૌશલ્યથી રાજ્યમાં જ ઈનોવેશન કરે તેવી શ્રેષ્ઠ સ્થિતિ નિર્માણ કરવી છે : મુખ્યમંત્રી

ગાંધીનગર : ભારતમાં ટેકનોલોજી ઈનોવેશન નથી એવું પહેલુ ભાંગી પરિસ્થિતિમાં યુવા શક્તિના રાજ્યમાં પરિવર્તન લાવવા સ્ટાર્ટ અપ ઈનોવેશન પોલીસી અને સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટ અપનો વ્યાપક અમલ કર્યો છે એમ મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ જણાવ્યું હતુ.અમદાવાદમાં ગુજરાત સરકારના ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ વિભાગ આયોજિત ગુજરાત ઈન્ડર્સટ્રીયલ હેકાથોન ર૦૧૮નો મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ પ્રારંભ કરાવ્યો હતો.કાર્યક્રમમાં વિદ્યાર્થીઓને સંબોધતા મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ જણાવ્યું હતુ કે અગાઉની સરકારોએ થાગડ થિંગડ ઉપાયો કર્યા યુવાનોને યોગ્ય દિશા ન મળીને બેકારી વધી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વની આ સરકારે બેકારી કાયમીદુર કરવા ના પરિણામ લક્ષી આયોજનો સાથે યુવા શક્તિને ટેકનોલોજી સાથે જોડીને તક આપી અને જોબ સિક્ટથી જોબ ગિવર બનાવ્યા છે.મુખ્યમંત્રીએ અમદાવાદમાં ગુજરાત સરકારના ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ વિભાગ આયોજીત કાર્યક્રમમાં સમર ઈનોવેશન ચેલેન્જિંગ ર૦૧૮ના વિજેતા યુવાન વિદ્યાર્થીઓને સન્માનિત કર્યા હતા.રાજ્યનો હોનહાર યુવાન પોતાના બુદ્ધિ કૌશલ્ય અને જ્ઞાનથી રાજ્યમાં જ ઈનોવેશન કરે તેવી શ્રેષ્ઠ સ્થિતિ નિર્માણ કરવી છે. વિજયભાઈએ સૌ સુખી તો સુખી આપણેનો ધ્યેય પાર પાડવા ઉદ્યોગ જગતની સમસ્યા અને યુવાનોના ટેકનોલોજીકલ સોલ્યુશનનો સમનવય સાધવાની પણ નેમ દર્શાવી હતી.