ભુજ શહેર તથા તાલુકાના ૪૯ વિસ્તારોને માઈક્રો કન્ટેન્મેન્ટ ઝોન જાહેર કરાયા

જિલ્લામાં નોવેલ કોરોના વાયરસ કોવીડ-૧૯ મહામારીના વધતા કેસ વચ્ચે સરકારની માર્ગદર્શિકા અનુસાર ભુજ શહેરમાં સ્વામીનારાયણ એવેન્યુ-૧ માં આવેલ ઘર નં.જી-૧૧ થી જી-૧૩ સુધી કુલ-૩ ઘરોને તા.૧૬/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં મહાદેવનગર-૨ માં આવેલ ઘર નં.૨૩ કુલ-૧ ઘરને તા.૧૬/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં પ્રમુખસ્વામીનગરમાં આશાપુરા પાર્કમાં આવેલ ઘર નં.૫૧ કુલ-૧ ઘરને તા.૧૬/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં પ્રમુખસ્વામીનગરમાં આવેલ ઘર નં.૩૨, ઘર નં.૩૩/બી તથા ઘર નં.૩૪/બી કુલ-૩ ઘરોને તા.૧૬/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં વાલદાસનગરમાં શેરી નં.૧૦-એ માં આવેલ ઘર નં.૩૧૦ કુલ-૧ ઘરને તા.૧૬/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં મહાદેવનગર-૨ માં આવેલ ઘર નં.૩૩/સી કુલ-૧ ઘરને તા.૧૬/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં નવી રાવલવાડીમાં રોટરીનગરમાં આવેલ ઘર નં.૧૫૫ થી ૧૫૭ કુલ-૩ ઘરોને તા.૧૬/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં કૈલાશનગરમાં આવેલ ઘર નં.૭૨૭ થી ૭૨૯ સુધી કુલ-૩ ઘરોને તા.૧૬/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં આનંદ કોલોનીમાં આવેલ ઘર નં.૧ કુલ-૧ ઘરને તા.૧૬/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં નવી રાવલવાડીમાં આવેલ ઘર નં.સી-૨૩ કુલ-૧ ઘરને તા.૧૬/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં નવી ઉમેદનગરમાં આવેલ ઘર નં.૪૫૭ કુલ-૧ ઘરને તા.૧૬/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં નવી રાવલવાડીમાં સહજાનંદ બંગ્લોઝમાં આવેલ ઘર નં.એ/૧૪ કુલ-૧ ઘરને તા.૧૬/૪ સુધી, ભુજ તાલુકાના મોખાણા ગામે તળાવની બાજુમાં આવેલ ઘર નં.૧ થી ૩ સુધી કુલ-૩ ઘરોને તા.૧૬/૪ સુધી, ભુજ તાલુકાના મોખાણા ગામે વરચંદવાસમાં આવેલ ઘર નં.૧ થી ૩ સુધી કુલ-૩ ઘરોને તા.૧૬/૪ સુધી, ભુજ તાલુકાના માધાપર જુનાવાસ ગામે આયાનગરમાં આવેલ ઘર નં.૧ થી ૩ સુધી કુલ-૩ ઘરોને તા.૧૬/૪ સુધી, ભુજ તાલુકાના માધાપર ગામે નવાવાસમાં એમ.એસ.વી. હાઈસ્કૂલ પાછળના વિસ્તારમાં આવેલ ઘર નં.૧ થી ૩ સુધી કુલ-૩ ઘરોને તા.૧૬/૪ સુધી, ભુજ તાલુકાના કોટડા ઉગમણા ગામે મંદિરવાળી શેરીમાં આવેલ ઘર નં.૧ થી

૪ સુધી કુલ-૪ ઘરોને તા.૧૬/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં સરકારી વસાહત માધવપાર્કમાં આવેલ ઘર નં.૧૪૧ કુલ-૧ ઘરને તા.૧૬/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં આર.ટી.ઓ. રીલોકેશન શેરી નં.૧૪ માં આવેલ ઘર નં.૪૨૩ થી ૪૨૯ સુધી તથા સામેની લાઇનમાં આવેલ ઘર નં.૪૩૦ થી ૪૩૫ સુધી કુલ-૧૩ ઘરોને તા.૧૬/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં જાદવજીનગરમાં ખેતીવાડી ઓફીસ કવાર્ટસમાં આવેલ ઘર નં.ડી-૨ કુલ-૧ ઘરને તા.૧૬/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં પ્રમુખસ્વામીનગરમાં સિધ્ધિ વિનાયકનગરમાં આવેલ ઘર નં.૫૨ અને ૫૩ કુલ-૨ ઘરોને તા.૧૬/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં સંસ્કારનગરમાં પ્રસાદી પ્લોટમાં આવેલ ઘર નં.૭૦ અને ૭૧ કુલ-૨ ઘરોને તા.૧૬/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં હોસ્પિટલ રોડ પર જયુબિલી કોલોનીમાં આવેલ ઘર નં.૩૯-એબી કુલ-૧ ઘરને તા.૧૬/૪ સુધી, ભુજ તાલુકાના સુખપર ગામે જુનાવાસમાં નરનારાયણનગરમાં આવેલ ઘર નં.૧ થી ૪ સુધી કુલ-૪ ઘરોને તા.૧૬/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં સર્જન કાસા સોસાયટીમાં આવેલ ઘર નં.ડી/૮ કુલ-૧ ઘરને તા.૧૬/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં પેરીસ બેકરીની બાજુમાં ન્યુ મિન્ટ રોડ પર ઘર નં.૧ અને ૨ કુલ-૨ ઘરોને તા.૧૮/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં વોરા કોલોનીમાં આવેલ ઘર નં.૨૦/૨૨/એ તથા ઘર નં.૨૦/૨૨/બી કુલ-૨ ઘરોને તા.૧૭/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં મેહુલપાર્કમાં આવેલ ઘર નં.૫૦૨ અને ૫૦૩ કુલ-૨ ઘરોને તા.૧૭/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં નવી રાવલવાડીમાં રઘુવંશીનગરમાં આવેલ ઘર નં.સી-૨૦૫ થી ૨૦૭ સુધી કુલ-૩ ઘરોને તા.૧૭/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં પ્રમુખસ્વામીનગરમાં સિધ્ધિ વિનાયકનગરમાં આવેલ ઘર નં.૪૯ થી ૫૧ સુધી કુલ-૩ ઘરોને તા.૧૭/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં ચંગલેશ્વર સોસાયટીમાં આવેલ ઘર નં.૨૧ થી ૨૩ સુધી કુલ-૩ ઘરોને તા.૧૭/૪ સુધી, ભુજ તાલુકાના નાના થરાવડા ગામે આહિરવાસમાં આવેલ ઘર નં.૧ થી ૫ સુધી કુલ-૫ ઘરોને તા.૧૭/૪ સુધી, ભુજ તાલુકાના માધાપર નવાવાસ ગામે વર્ધમાનનગરમાં આવેલ ઘર નં.૧ થી ૩ સુધી કુલ-૩ ઘરોને તા.૧૭/૪ સુધી, ભુજ તાલુકાના માધાપર જુનાવાસ ગામે નવી લાઇનમાં આવેલ ઘર નં.૧ થી ૫ સુધી કુલ-૫ ઘરોને તા.૧૭/૪ સુધી, ભુજ તાલુકાના માધાપર જુનાવાસ ગામે નવી લાઇન વિસ્તારમાં આવેલ ઘર નં.૧ થી ૫ સુધી કુલ-૫ ઘરોને તા.૧૭/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં શિવમપાર્કમાં આવેલ ઘર નં.૨૯/૨ કુલ-૧ ઘરને તા.૧૭/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં ભાવેશ્વનનગરમાં અજાણી ટાવર વાળી ગલીમાં આવેલ ઘર નં.૩૫-બી કુલ-૧ ઘરને તા.૧૭/૪ સુધી, ભુજ તાલુકાના મોખાણા ગામે ઢીલાવામાં આવેલ ઘર નં.૧ થી ૩ સુધી કુલ-૩ ઘરોને તા.૧૭/૪ સુધી, ભુજ તાલુકાના માધાપર નવાવાસ ગામે રામરોટી બજારમાં આવેલ ઘર નં.૧ કુલ-૧ ઘરને તા.૧૭/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં લાલટેકરી વિસ્તારમાં શંકર મંદિરની પાછળ રણછોડવાડીમાં આવેલ ઘર નં.૧ કુલ-૧ ઘરને તા.૧૭/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં સંજોગનગરમાં આવેલ ઘર નં.૧ થી ૩ સુધી કુલ-૩

ઘર અને ૧ બંધ ઘરને તા.૧૭/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં કલાપુર્ણમ સોસાયટીમાં આવેલ ઘર નં.૧૦૮/૧૧૨/ઈ કુલ-૧ ઘરને તા.૧૭/૪ સુધી, ભુજ તાલુકાના સેડાતા ગામે સુર્યા વરસાણી કેમ્પસમાં વિંગ-એ થી વિંગ-એફ સુધી કુલ-૧૨ ઘરોને તા.૧૭/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં ગીતા કોટેજીસની સામે આવેલ ઘર નં.૧ તથા ઘર નં.૨ સુધી કુલ-૨ ઘરોને તા.૧૮/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં જુની રાવલવાડીમાં સિધ્ધાર્થ પાર્કમાં આવેલ ઘર નં.૧ થી ૫ સુધી કુલ-૫ ઘરોને તા.૧૮/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં એરપોર્ટ રોડ પર પોલીસ લાઇન૩૬ કવાર્ટસમાં આવેલ ઘર નં.૧ થી ૨ કુલ-૨ ઘરોને તા.૧૮/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં એરપોર્ટ રોડ પર ગીતા કોટેજ શિવમ પાર્કમાં આવેલ ઘર નં.૧ થી ૨ કુલ-૨ ઘરોને તા.૧૮/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં ન્યુ સ્ટેશન રોડ પર બીના એપાર્ટમેન્ટમાં આવેલ ઘર નં.૧ કુલ-૧ ઘરોને તા.૧૮/૪ સુધી, ભુજ તાલુકાના સુખપર ગામે નવાવાસમાં આવેલ ઘર નં.૧ થી ૪ સુધી કુલ-૪ ઘરોને તા.૧૮/૪ સુધી કન્ટેન્મેન્ટ ઝોન જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.આ વિસ્તારમાં સરકારી ફરજ ઉપર સિવાયની તમામ પ્રકારની અવર-જવર પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મુકવામાં આવેલ છે. આ વિસ્તારના રહેવાસીઓને રાશન વિ. જીવન જરૂરિયાતની આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ તંત્ર દ્વારા હોમડીલીવરીથી તેમના ઘરે પુરી પાડવામાં આવશે.આ જાહેરનામાનો ભંગ કરનાર પર નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એકટની કલમ ૫૧ થી ૫૮ તથા ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૧૮૮ની જોગવાઇ મુજબ શિક્ષાપાત્ર ઠરશે તેવું ભુજ-કચ્છ મદદનીશ કલેકટર અને સબ ડીવીઝનલ મેજીસ્ટ્રેટશ્રી મનીષ ગુરવાની દ્વારા ફરમાવેલ છે.