ફોર વ્હીલર કાર વાહન ચાલકો માટે પસંદગીના નંબર મેળવવા ઓનલાઇન અરજી કરવી

જિલ્લાના ફોર વ્હીલર કાર (એલ.એમ.વી.કાર) વાહન ચાલકો માટે પસંદગીના નંબર મેળવવા GJ-12-FB- 0001 TO 9999 ની સીરીઝમાં બાકી રહેલ સિલ્વર ગો૯ડન નંબર માટે રીઓકશનની ઓનલાઇન પ્રક્રિયા અરજી કરવા માટે શરૂ કરવામાં આવેલ છે. જેથી બાકી રહેતા પસંદગીના નંબર મેળવવા માંગતા અરજદારો “સીલ્વર” તથા “ગોલ્ડન” નંબર માટે ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે અને GJ-12-DM, GJ-12-DS, GJ-12-EE, GJ-12-FA સીરીઝમાં બાકી રહેતા “સીલ્વર” અને “ગોલ્ડન” નંબરમાં પણ પસંદગીના નંબર મેળવવા માંગતા વાહન માલિકોએ ઓનલાઇન અરજી કરવાનો સમયગાળો તા.૭/૧૦/૨૦૨૧ થી તા.૧૫/૧૦/૨૦૨૧ અને ઈ-ઓકશનનો બિડિંગ કરવાનો સમયગાળો તા.૧૬/૧૦/૨૦૨૧ થી ૨૦/૧૦/૨૦૨૧ના બપોરના ૨ વાગ્યા સુધી તેમજ ઈ-ઓકશનનું પરિણામ તા.૨૦/૧૦/૨૦૨૧ના બપોરના ૩ વાગ્યા પછી રહેશે તેવું પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારી, ભુજ-કચ્છ દ્વારા જણાવાયું છે.

ટુ વ્હીલર મોટર સાયકલ વાહન ચાલકો માટે પસંદગીના નંબર મેળવવા ઓનલાઇન અરજી કરવી

જિલ્લાના ટુ વ્હીલર કાર (મોટર સાયકલ) વાહન ચાલકો માટે પસંદગીના નંબર મેળવવા GJ-12-EK- 0001 TO 9999 ની સીરીઝમાં બાકી રહેલ સિલ્વર ગો૯ડન નંબર માટે રીઓકશનની ઓનલાઇન પ્રક્રિયા અરજી કરવા માટે શરૂ કરવામાં આવેલ છે. જેથી બાકી રહેતા પસંદગીના નંબર મેળવવા માંગતા અરજદારો “સીલ્વર” તથા “ગોલ્ડન” નંબર માટે ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે અને GJ-12-DL, GJ-12-DN, GJ-12-DP, GJ-12-DQ, GJ-12-DR, GJ-12-EA, GJ-12-EB, GJ-12-EC, GJ-12-ED, GJ-12-EF, GJ-12-EG, GJ-12-EH, GJ-12EJ સીરીઝમાં બાકી રહેતા “સીલ્વર” અને “ગોલ્ડન” નંબરમાં પણ પસંદગીના નંબર મેળવવા માંગતા વાહન માલિકોએ ઓનલાઇન અરજી કરવાનો સમયગાળો તા.૭/૧૦/૨૦૨૧ થી તા.૧૫/૧૦/૨૦૨૧ અને ઈ-ઓકશનનો બિડિંગ કરવાનો સમયગાળો તા.૧૬/૧૦/૨૦૨૧ થી ૨૦/૧૦/૨૦૨૧ના બપોરના ૨ વાગ્યા સુધી તેમજ ઈ-ઓકશનનું પરિણામ તા.૨૦/૧૦/૨૦૨૧ના બપોરના ૩ વાગ્યા પછી રહેશે તેવું પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારી, ભુજ-કચ્છ દ્વારા જણાવાયું છે.