ફટાકડાં વેચાણ માટે હંગામી પરવાના મેળવવા તા. ૧૩મી ઓકટોબર ૨૦૨૨ સુધી અરજી કરવી

0
17

આગામી દિવાળી પર્વ-૨૦૨૨ દરમ્યાન ભુજ શહેર અને શહેર બહાર ફટાકડાં વેચાણ માટે હંગામી પરવાના મેળવવા માટે અરજ્દારોએ તા. ૧૩મી ઓકટોબર સુધી અરજી કરવાની રહેશે. હંગામી પરવાના મેળવવા મામલતદાર કચેરી ભુજ -શહેરતાલુકા સેવાસદન, મુંદરા રોડ ,ભુજ ખાતેથી નિયત અરજી ફોર્મ મેળવી  નિયત નમુનાનું  સોગંદનામુંનિયત સ્ક્રુટીની ફી અને લાયસન્સ ફી ના ચલણ સાથેની ધોરણસર અરજી મામલતદાર કચેરી ભુજ –શહેર ખાતે કચેરી સમય દરમ્યાન સાંજે ૦૬:૧૦ કલાક સુધી જમા કરાવી શકાશે. તા. ૧૩મી ઓકટોબર ૨૦૨૨ બાદ મળેલી અરજી ધ્યાને લેવાશે નહિ તેની ખાસ નોંધ લેવા ભુજ -શહેર મામલતદારશ્રીની અખબારી યાદીમાં જણાવ્યું છે.