નોખાણીયા બટ પર મરીન સેકટરના અધિકારી/કર્મચારીઓની ફાયરીંગ પ્રેકટિસ

ભુજ પાસે રૂદ્રમાતા નજીક આવેલ નોખાણીયા પોલીસ ફિલ્ડ ફાયરીંગ બટ ઉપર તા.૩૦/૬/૨૦૨૧ સુધી મરીન ટાસ્ક ફોર્સના તાબા હેઠળના કચ્છ મરીન સેકટર કમાન્ડર, ગાંધીધામ, મરીન સેકટર લીડર કોટેશ્વર/જખૌ/માંડવી ખાતે ફરજ બજાવતાં અધિકારી/કર્મચારીઓનું ત્રિમાસિક તાલીમ ફાયરીંગ પ્રેકટિસ યોજવામાં આવનાર છે. આ ફાયરીંગ રેંજમાં કોઇપણ વ્યકિતઓએ પ્રવેશવું નહીં અથવા ઢોરોને પ્રવેશવા દેવા નહીં. તેમ છતાં કોઇપણ વ્યકિત ઉપરોકત ફાયરીંગ રેંજમાં પ્રવેશશે તો તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. તેમજ તે વ્યકિતને કે ઢોરોને કોઇ નુકશાન થશે તો તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી જે તે વ્યકિતની રહેશે તેવું અધિક જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ, કચ્છ-ભુજ દ્વારા જણાવાયું છે.