ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ ની રીપીટર પરીક્ષાઓ બાબતે પ્રતિબંધિત પગલાં જાહેર

તા.૧૫ થી ૨૮ જુલાઇ ૨૦૨૧ સુધી લેવાનાર પરીક્ષા માટે કલેકટરશ્રીનું ફરમાન જાહેર

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ધોરણ-૧૦ અને ૧૨ ની સામાન્ય પ્રવાહ તથા વિજ્ઞાનની (રીપીટર ખાનગી, ખાનગી રીપીટર, પૃથ્થક ઉમેદવારો માટે) પરીક્ષાઓ તા.૧૫/૭/૨૦૨૧થી તા.૨૮/૭/૨૦૨૧ દરમ્યાન લેવાનાર છે. આ પરીક્ષા દરમ્યાન પરીક્ષા કેન્દ્રના સ્થળ તથા તેની આજુબાજુના વિસ્તારમાં સલામતીની વ્યવસ્થા ગોઠવવા સરકારશ્રી દ્વારા જરૂરી સૂચના આપવામાં આવી છે. જિલ્લામાં ઉપરોકત પરીક્ષા, પરીક્ષાર્થીઓ અસામાજિક તત્વોના ત્રાસ અને ભય વિના આપી શકે તથા પરીક્ષા સ્થળના સંચાલકશ્રીઓ અસામાજિક તત્વોના ત્રાસ અને ભય વિના જાહેર પરીક્ષાનું સંચાલન કરી શકે તેમજ પરીક્ષા સમય દરમ્યાન જાહેર વ્યવસ્થા જળવાઇ રહે અને કોઇ અનિચ્છનીય બનાવ બનવા ન પામે તે હેતુથી તથા પરીક્ષા દરમ્યાન ચોરીઓના દુષણના કારણે તેજસ્વી પરીક્ષાર્થીઓના ભાવિ પર અસર ન પડે તે માટે કોપીરાઈટ/ડુપ્લીકેટ પ્રશ્નપત્રો કે તેના ઉત્તરો કોપીઈંગ મશીન દ્વારા ન થાય તથા પરીક્ષા ખંડમાં ન પહોંચે તે અન્વયે પ્રતિબંધિત પગલાં માટે જિલ્‍લા મેજીસ્‍ટ્રેટશ્રી પ્રવિણા ડી.કે. એ જાહેરનામા દ્વારા કલમ ૧૪૪ મુજબ તેમને મળેલ સત્તાની રૂએ ફરમાવેલ છે કે, પરીક્ષા કેન્દ્રો તથા બિલ્ડીંગોના ૨૦૦ મીટર ત્રિજયાના વિસ્તારમાં તા.૧૫/૭/૨૦૨૧ના સવારે ૬ વાગ્‍યાથી તા.૨૮/૭/૨૦૨૧ના સાંજે ૮ વાગ્‍યા સુધી પ્રતિબંધ ફરમાવેલ છે. જાહેરનામાની અનુસુચિ મુજબ ૨૦૦ મીટરની ત્રિજયાના વિસ્‍તારમાં કોઇપણ માર્ગ ઉપર ચોકમાં કે ગલીમાં પાંચ કરતા વધારે લોકોએ એકઠા થવું નહીં, સરઘસો કાઢવા નહીં તેમજ સૂત્રો પોકારવા નહીં. પરીક્ષા કેન્‍દ્રોની આસપાસના ૨૦૦ મીટરની ત્રિજયાના વિસ્‍તારમાં કોપીઈંગ મશીન દ્વારા કોપીઓ કરવાનો વ્‍યવસાય કરતા ધંધાર્થીઓ, કોપીઈંગ મશીન ધારકોએ તેઓના કોપીઈંગ મશીનો ચલાવવા નહીં કે કોઇપણ પત્રો, દસ્‍તાવેજો કે કાગળોની નકલો કરવી નહીં અને મશીનો બંધ રાખવા. પરીક્ષા કેન્‍દ્રો/બિલ્‍ડીંગોના મુખ્‍ય પ્રવેશદ્વાર પાસે જ પોલીસ કર્મચારીઓ ઉભા રહી જે પરીક્ષાર્થી પાસે પ્રવેશિકા (રસીદ) હોય તે ચકાસીને જ માત્ર પરીક્ષાર્થીને જ પ્રવેશ આપવાનો રહેશે. પરીક્ષામાં રોકાયેલા કેન્‍દ્રોના સંપાદકશ્રીઓ, બિલ્‍ડીંગના કન્‍ડકટરશ્રી, ખંડ નિરીક્ષકો, વહીવટી સેવામાં જેઓને ફરજ સોંપવામાં આવે છે તે વોટરમેન, બેલમેન કે જેઓને બોર્ડ દ્વારા/જિલ્‍લા શિક્ષણાધિકારી દ્વારા ઓળખકાર્ડ આપવામાં આવેલ છે તે તપાસીને પ્રવેશ આપવાનો રહેશે. પોલીસ કર્મચારીએ પરીક્ષા કેન્‍દ્ર/બિલ્‍ડીંગના મુખ્‍ય પ્રવેશદ્વાર પાસે જ ફરજ બજાવવાની રહેશે. વર્ગખંડમાં પ્રવેશ કરવાનો રહેશે નહીં. પરીક્ષા કેન્‍દ્રોની આસપાસ ૨૦૦ મીટરની ત્રિજયાના વિસ્‍તારમાં કોઇપણ માર્ગ ઉપર, ચોકમાં કે ગલીમાં કોઇપણ વ્‍યકિતએ વાયરલેસ ડીવાઇસીસ જેવા કે બ્‍લુ ટૂથ, પેન કેમેરા, મોબાઇલ કે ઈન્‍ટરનેટ સાથે કનેકટેડ ઉપકરણો કે અન્‍ય કોઇપણ ઈલેકટ્રોનિક સાધનો લઇ જવા નહીં. આ હુકમ અન્‍વયે પોતાના અંગત ઉપયોગ માટે કોપીઈંગ મશીનનો વપરાશ કરતી વ્‍યકિતઓને પોતાની ફરજની રૂએ કામ કરતી વ્‍યકિતને એકત્રિત થવાની જોગવાઇ લાગુ પડશે નહીં, આ હુકમના કોઇપણ ખંડ કે ભાગ ભંગ કરનાર વ્‍યકિત સામે ભારતીય દંડ સહિતાની કલમ ૧૮૮ હેઠળ શિક્ષાને પાત્ર થશે.