કચ્છયના ટ્રાન્સીપોર્ટ ઓપરેટરો રાજય/જિલ્લાે બહારના ડ્રાયવરો-કલીનરોની નોંધણી કરાવ્યાઓ સિવાય કામે રાખી શકશે નહીં

જિલ્લાામાં લૂંટ, ધાડ અને ચોરીના બનાવો ઉપર અંકુશ આવે અને રાજય અને જિલ્લાવ બહારથી આવતા અસામાજીક તત્વોૂ ઉપર પૂરતી વોચ રહે તેમજ પોલિસ તપાસ માટે વિગતો ઉપલબ્ધય બને તે માટે કચ્છક જિલ્લાપમાં કાર્યરત તમામ ટ્રાન્સગપોર્ટ ઓપરેટરોને પોતાના વાહનો પરના ડ્રાયવરો/કલીનરોને કામે રાખતા પહેલા તેઓના નામ, સરનામા સહિતની જરૂરી વિગતો સંબંધિત પોલિસ સ્ટે્શનમાં આપવા જિલ્લા મેજિસ્ટ્રે ટશ્રી પ્રવીણા ડી.કે. દ્વારા જાહેરનામામાં જણાવ્યું છે અને આ જાહેરનામું તા.૨૧/૦૪/૨૦૨૧ થી તા.૧૯/૬/૨૦૨૧ સુધી અમલમાં રહેશે.
કચ્છહ જિલ્લામમાં ભૂકંપ બાદ મોટા પ્રમાણમાં ઔદ્યોગિક એકમો શરૂ થયા છે. ટ્રાન્સાપોર્ટ ઓપરેટરો રાજય બહારથી કે જિલ્લાા બહારથી મોટા ભાગે ડ્રાયવરો અને કલીનરોને કામે રાખતા હોય છે. પરિણામે જિલ્લાભમાં રાજય બહારના લોકોની આવન-જાવનનું પ્રમાણ વધ્યું્ છે અને રાષ્ટ્ર વિરોધી પ્રવૃતિઓમાં જિલ્લાલ બહારના લોકોની સંડોવણી માલુમ પડી છે. જાહેરનામા મુજબ દરેક ટ્રાન્સતપોર્ટ ઓપરેટરોએ કામે રાખેલ રાજય બહારના ડ્રાયવરો/કલીનરોની વિગત સંબંધિત પોલિસ સ્ટેરશનમાં ડીટેઇલ બાયોડેટા સહિત નોંધણી કરાવી લેવાની રહેશે. ત્યાબરબાદ વણ નોંધાયેલ ડ્રાયવર્સ/કલીનર્સ કામગીરી કરી શકશે નહીં. આ હુકમમાં વધુમાં જણાવ્યાશ અનુસાર કામે રાખેલ રાજય બહારના ડ્રાયવર્સ/કલીનર્સ પૈકી કોઇ છૂટા થાય તો તેની વિગત તથા નવા ઉમેરાયેલા નામોની યાદી દર માસે જે-તે વિસ્તાલરના નજીકના પોલિસ સ્ટે શનને પુરી પાડવાની રહેશે કોઇપણ ટ્રાન્સ-પોર્ટ ઓપરેટરો રાજય બહારના ડ્રાયવરો/કલીનરોની નોંધણી કરાવ્યાશ સિવાય કામે રાખી શકશે નહીં. આ હુકમનો ભંગ કે ઉલ્લંાઘન કરનાર ઇસમ ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ-૧૮૮ મુજબની શિક્ષાને પાત્ર થશે તેમ જાહેરનામા દ્વારા જણાવાયું છે.