આઈ.ટી.આઈ રતનાલ ખાતે વ્યવસાયિક કોર્ષ માટે પ્રવેશ પ્રક્રિયા શરૂ કરાઇ

રતનાલ આઈ.ટી.આઈ ખાતે પ્રવેશ-૨૦૨૧માં વ્યવસાયિક કોર્ષ (ફીટર, વેલ્ડર, કોપા, હેલ્થ સેનેટરી ઈન્સ્પેકટર, કોમ્પુટર હાર્ડવેર & નેટવર્ક મેન્ટેનન્સ, સુઈંગ ટેકનોલોજી) માં પ્રવેશ મેળવવા માટે પ્રવેશ ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા તા:-૦૩-૦૭-૨૦૨૧ થી શરૂ થનાર છે. જેથી ધોરણ ૮, ૯ અને ૧૦ પાસ શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા ઈચ્છુક ઉમેદવારોએ પોતાના શૈક્ષણિક લાયકાતના પ્રમાણપત્રોની નકલ સાથે એડમિશનની પ્રક્રિયા શરૂ થતાં આઈ.ટી.આઈ રતનાલ ખાતે રૂબરૂ હાજર રહેવા જણાવાયું છે.