અનુસૂચિમાં જણાવેલ કચ્છનાં ૫ જેટલા ટોલ પ્લાહઝા પર ટોલ ટેક્ષ ચૂકવીને વાહન ટોલનાકું પસાર કરવા જિલ્લા કલકટરશ્રીનું જાહેરનામું

રાજય સરકારના જુદા જુદા જાહેરનામાઓથી કચ્છે જિલ્લાખમાં નેશનલ હાઇવે ઉપર નિયત કરેલ સ્થયળોએ જુદા જુદા ટોલ પ્લા ઝા ખાતેથી વાહનો પાસેથી નિયત કરેલ ચાર્જ વસુલ કરવામાં આવે છે અને આ અંગે નિયત એજન્સીા સાથે કરાર કરી ચાર્જ વસુલ કરવાનો અધિકારી આપવામાં આવેલ છે. જે માટે અનુસૂચિમાં જણાવ્યા અનુસાર મોખા ટોલ પ્લાઝા, તા. મુંદરા, સામખીયાળી ટોલપ્લાઝા, સામખીયાળી, સુરજબારી ટોલ પ્લાઝા, તા.ભચાઉ, માખેલ ટોલ પ્લાઝા, તા. રાપર અને ધાણેટી ટોલ પ્લાઝા, તા.ભુજ એમ જુદાં-જુદાં ૫ ટોલ પ્લાઝા લોકેશન નિયત કરાયાં છે અને સરકારના જાહેરનામા ઉલ્લેખ થયા અનુસાર જુદાં-જુદાં વાહનોને ટોલટેક્ષ ભરવામાંથી મુકિત આપવામાં આવી છે અથવા કન્સેશન આપવાની જોગવાઇ કરવામાં આવી છે. અનુસૂચિમાં જણાવેલ ટોલ પ્લાયઝાની નજીકમાં જુદા જુદા ગામો આવેલ છે. આ ગામોના લોકો કોમર્સિયલ વાહનો ધરાવે છે. આવા વાહન ધારકો રાજય સરકારના ઉપરોકત જાહેરનામાનો અમલ કરી નિયત ટોલ ચાર્જ ચુકવણી કરતા નહીં હોવાના સંદર્ભમાં આ ટોલ પ્લા ઝાઓ ખાતે અવાર-નવાર સુલેહ શાંતિનો ભંગ થવાના અને નિયત કંપનીના એજન્ટો્, નોકરો તેમજ સીકયુરીટી સ્ટાકફ વચ્ચેહ જાહેરમાં મારા-મારી અને તોડફોડના બનાવો બને છે. જેને લઇને આંદોલનાત્મ‍ક કાર્યક્રમો યોજવામાં આવે છે. જેમાં ચક્કા જામના કારણે વાહન વ્યાવહાર થંભી થવાના બનાવો બને છે. જેને પરિણામે સામાન્યમ મુસાફર જનતા અગવડતા, અસલામતી અને ભય અનુભવે છે. કેટલીક વખત એમ્બુ લન્સર, ફાયર ફાઇટર જેવા વાહનો સમયસર જે તે સ્થસળે પહોંચી શકતા નથી. જેની લોકોના જાન માલને જોખમ ઉભું થવાની પુરેપુરી શકયતાઓ રહેલી છે. આવા બનાવો નિવારી શકાય તે માટે આ ટોલ પ્લાભજાથી પસાર થતા વાહનો રાજય સરકારના જાહેરમાનાનો અમલ કરે અને નિયત કરવામાં આવેલ ટોલ દરની ચુકવણી કરે તેમજ અધિકૃત કરેલ વ્ય કિતઓની કામગીરીમાં અડચણ ન કરે તે માટે યોગ્યણ પગલાં લેવા યોગ્ય જણાય છે. રાષ્ટ્ર0 અને રાજયની સલામતી માટે તેમજ ગુનોખોરી નિયંત્રણમાં રાખવા જિલ્લાલમાં સીસીટીવી કેમેરા લગાવવા અંગેનું જાહેરનામું અમલમાં છે. ગુનેગારો ગુનાના સ્થલળેથી અન્યટ જિલ્લાવમાં તેમજ રાજય બહાર પણ નાસી જતા હોય છે. તેમણે ઉપયોગમાં લીધેલા વાહનની વિગતો પછીથી મળતી હોય છે. જિલ્લાતના ટોલ નાકાઓ ઉપર સીસીટીવી કેમેરા લગાવવામાં આવેલા છે. પરંતુ કેટલાક લોકો ટોલનાકા નજીકમાં આવેલ તેમની જમીનમાં થઇને વાહનોને ટોલ ગેઇટમાંથી પસાર થવું ન પડે તે રીતે બાયપાસ થવાની સવલત પુરી પાડે છે. આવા વાહનો ટોલ ગેઇટથી પસાર થતા ન હોવાના કારણે વાહનોના પ્રકાર અને ચાલકની ઓળખ મળી શકતી નથી. આવા વાહનોનું સીસીટીવી કેમેરામાં રેકોર્ડિગ થઇ શકતું નથી. પરિણામે ગુનાખોરીમાં સંડોવાયેલા વાહનોને પકડવાનો પ્રશ્ની ઉપસ્થિરત થાય ત્યાથરે પકડી શકાતા નથી અને આવી પ્રવૃતિમાં સંડોવાયેલા વાહનોની ભાળ મળી શકતી નથી તમામ વાહનો જિલ્લા્ના ટોલનાકા પર પસાર થતા સમયે ઉભા રહે તથા રાજય સરકારે જાહેરનામામાં નકકી કરેલ ટોલ ટેક્ષ ચૂકવી ને જ પસાર થાય તે માટે જાહેર હિત અને જાહેર સલામતીના કારણોસર આદેશ કરવો જરૂરી જણાય છે. કચ્છ જિલ્લાે મેજીસ્ટ્રે ટશ્રી પ્રવીણા ડી.કે. દ્વારા ફોજદારી અધિનિયમ-૧૯૭૩ (૧૯૭૪ના નં.૨) ની કલમ-૧૪૪ અન્વ‍યે તેમને મળેલ અધિકારની રૂએ કચ્છજ જિલ્લારની મહેસુલી હદમાં આવેલ મોખા ટોલ પ્લા ઝા, તા.મુન્દ્રા -કચ્છ‍, સામખીયાળી ટોલ પ્લા ઝા, સામખીયાળી તા.ભચાઉ-કચ્છે, સુરજબારી ટોલ પ્લા૪ઝા તા.ભચાઉ-કચ્છ‍, માખેલ ટોલ પ્લા ઝા તા.રાપર, ધાણેટી ટોલ પ્લાળઝા તા.ભુજ ટોલ નાકાઓ પરથી પસાર થતા નાના મોટા વાહનોના ચાલકોએ તેમનું વાહન ટોલ નાકા પર ઠરાવેલ નિશ્ચિટત જગ્યાાએ થોભાવવું તથા સરકારશ્રીએ નકકી કરેલ ટોલ ટેક્ષ ચૂકવી તેની પહોંચ મેળવી અથવા નિયમોનુસાર મુકિત મળવા પાત્ર હોય તો તેનું કાર્ડ કે પાસ ટોલ પ્લાોઝાના કર્મચારી, એજન્ટા કે નોકરને બતાવીને તે બાદ જ ટોલ નામું પસાર કરવું. વિશેષમાં ઉપરોકત ટોલનાકા નજીક આવેલ જમીનમાંથી બાયપાસ થઇ પસાર થવાના બદલે પોતાની ખાનગી માલિકીની જમીનમાંથી બાયપાસ થઇ પસાર થવાના બદલે પોતાની ખાનગી માલિકીની જમીનમાંથી બાયપાસ થઇ પસાર થઇ શકે તેવો કોઇ બાયપાસ રસ્તોા વાહન ચાલકોને પુરો પાડવા પર પ્રતિબંધ ફરમાવેલ છે. આ હુકમનો સમગ્ર કચ્છ જિલ્લા માં લાગુ પડશે. આ જાહેરનામું તા.૨૧/૦૪/૨૦૨૧ થી તા.૧૯/૬/૨૦૨૧ સુધી અમલમાં રહેશે. આ હુકમનો ભંગ કે ઉલ્લં ઘન કરનારને ભારતીય દંડ સહિતાની કલમ-૧૮૮ મુજબ શિક્ષાને પાત્ર થશે.